Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από:

Μηχανολόγους Μηχανικούς
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
Εργοδηγούς
Τεχνίτες
Βοηθούς